lokalna samouprava iz naše perspektive


Organizirana vlast i na nivo lokalne zajednice potvrđuje  da je potrebna  samo kako bi se održali ili zaštitili vlasništvo i monopol?

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BIH) je u periodu od aprila do oktobra  2016. godine radila na prikupljanju informacija za dokument  koji se nalazi pred vama.

Ovaj dokument je dio ideje koju smo nazvali Gledanje. Ideja je omogućila studentima i studenticama, članovima_cama YIHR BIH prisustvo na sjednicama općinskih vijeća/skupština opština, prostor za direktnu komunikaciju sa službama unutar organa lokalne samouprave, kao i slanje zahtjeva za pristup informacijama, dopisa, prijedloga i amandmana na budžet (ne)nadležnim službama u sedam zajednica u Bosni i Hercegovini u periodu mjeseca aprila do oktobra, kada su održani loklani izbori 2016. godine, s ciljem da shvatimo i prepoznamo mogućnosti uključivanja u potencijalne promjene  u našim zajednicama, unutar društva i sistema na lokalnom nivou.

U prvom dijelu  nalazi se kratak uvod o lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini. Drugi dio ovog ovog dokumenta obuhvata podatke sa  sa području sedam zajednica iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Zajednica koje su bile uključene u rad na ovom tekstu su Sarajevo: Općina Stari Grad, Općina Centar i Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad, Biljeljina, Lukavac i Živinice.

U sklopu edukativnih aktivnosti koje smo organizovali kako bismo shvatili ideju Gledanja, održali smo predavanje u Školi građanskog učešća u kojoj su mladi polaznici i polaznice iz bosanskohercegovačkih lokalnih zajednica stekli određena znanja i vještine potrebne za aktivno uključivanje i praćenje rada organa lokalne samouprave.

Polaznici i polaznice škole su se upoznali sa pojmom zajednice i lokalne zajednice, a zatim i sa strateškim i pravnim okvirom lokalne samouprave u BiH, strukturom i funkcionisanjem lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini, ključnim procesima lokalnog razvoja i funkcionisanja lokalne uprave, te konceptom partnerstva i saradnje između građana i građanki i lokalnih vlasti. Svaka nastavna cjelina u ovom dijelu Škole bila je praćena odgovarajućim radionicama koje su za cilj imale da  osiguraju potrebni nivo interakcije i aktivnog angažmana svih polaznika i polaznica.

Kroz Gledanje uspjeli smo mobilizirati mlade ljude da se uključe u proces skupljanja potpisa za dvije  građanske inicijative. Prva se odnosila na skupljanje potpisa za formiraje Fonda za mobilnost, a druga, koju smo nazvali ‘Hoćemo park, ne stambeno- poslovni objekat!’, će biti detaljno objašnjena u dijelu  ovog dokumenta koji se odnosi na područje Općine Stari Grad.  Cilj predstavljanja ovih inicijativa jeste da kroz praktične primjere pokažemo na koji način se stvara prostor za djelovanje na lokalnom nivou.

Mišljenja samo da političke institucije, odnosno ljude u njima, uvijek  iznova treba podsjećati na odgovornost koju su preuzeli nakon što su izabrani, ali naglašavamo da ni građani i građanke ne smiju sjediti skrštenih ruku, jer svojim aktivizmom pokazuju odgovornost za same sebe i vlastitu zajednicu.

Ovaj izvještaj ćemo početi sa analizom rada Općinskog Vijeća Općine Stari Grad Sarajevo prema kojem smo uputili i građansku inicijativu kao i komentar na prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Kvadrant XII, u sklopu kojeg se nalazi park Slobodna Zona, skupa sa informacijama sa javne tribine na kojoj smo prisustvovali.  Priča o parku Slobodna zona kao i koracima koje smo preduzeli kako bismo dali svoj doprinos u očuvanju jedne od rijetkih zelenih površina na području ove zajednice, također će biti objašnjeni u ovom dokumentu koji je rezultat zajedničkih napora bosanskohercegovačkih studentica i studenata da shvate djelovanje, organizaciju i poziciju lokalnih vlasti.

Stranice koje se nalaze pred vama za cilj imaju da, nadamo se,  na jasan i razumljiv način  predstave osnovne pojmove o lokalnoj samoupravi i načinu rada ovog nivoa vlasti, kao i naša iskustva i primjere iz prakse kada je u pitanju komunikacija i rad sa organima lokalne samouprave. Nadamo se da ovaj dokument može  poslužiti kao koristan alat i priručnik mladim osobama sa područja cijele Bosne i Hercegovine koji žele da se na  aktivan način uključe u praćenje rada novoizabranih demokratskih predstavnika i predstavnica na lokalnom nivou, kao i službi unutar organa lokalne samouprave.

Analiza i zapažanja utemeljena su na sljedećim izvorima:

Statuti, Poslovnici o radu općina/opština, strategije, info bilteni, zapisnici sa sjednica, rješenja, odluke, kao i odgovori nadležnih službi na postavljena pitanja i inicijative vijećnika/ca na sjednicama.

U ovom  tekstu možete pronaći odgovore o tome na koji način se možete informisati o radu skupštine opštine, koji izvori podataka građanima i građankama stoje na raspolaganju, na koji način ih treba koristiti i u kojim situacijama.

Pored toga,kako biste se aktivno uključili u rad lokalne samouprave u vašim zajednicama, a mladi ste, ovdje se možete upoznati sa sadržajem akata koje donosi skupština/vijeće i koji regulišu njen rad.  Svaka od općina će biti predstavljana na drugačiji način,  u odnosu na zapažanja, komentare i iskustva mladih iz YIHR BIH sa prisustva na sjednicama.

 

Cijeli izvještaj dostupan na linku:

gledanje