Poziv za prijave na Školu drugačijih sjećanja u Istočnoj Bosni – Gornjem Podrinju


yihr zfd web photo

POZIV ZA PRIJAVE

Škola drugačijih sjećanja u istočnoj Bosni – gornjem Podrinju

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR) u suradnji partnerom Forumom civilne mirovne službe (forumZFD) organizuje po drugi put regionalnu Školu drugačijih sjećanja u istočnoj Bosni – gornjem Podrinju od 26. do 30. jula 2018. godine.

Šta je Škola drugačijih sjećanja?

Škola drugačijih sjećanja je ljetni edukativni program baziran na studijskim posjetama čiji je cilj razmjena iskustava lokalne zajednice, aktivista/kinja za ljudska prava, predstavnika/ca vjerskih zajednica, historičara/ki, žrtava i svjedoka/inja o procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Škola obuhvata posjete mjestima stradanja i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, povezujući iskustva zajednica sa šireg područja jedne regije.
Iniciran od strane svojih aktivista i aktivistkinja, YIHR BiH je ovaj program pokrenuo 2014. godine s ciljem povećanja stepena upoznavanja mladih o događajima iz posljednja dva rata na području Hercegovine. Aktivnosti Škole obuhvataju obilaske mjesta stradanja, lokacija masovnih grobnica, koncentracionih logora, vjerskih objekata, mezarja i grobalja, spomenika i memorijala. Od 2016. godine je Škola regionalnog karaktera, te se učesnicima i učesnicama iz BiH pridružuje i manja grupa iz susjednih zemalja – Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

O ovogodišnjem programu:

Nakon pozitivnih iskustava organizacije i implementacije Škole drugačijih sjećanja u Hercegovini od 2014. godine, YIHR BiH uz podršku partnera od ove godine organizuje još jednu Školu sa istom tematikom za područje istočne Bosne vezano za gornje Podrinje i lokalitete na širem području Foče, Goražda i Višegrada.
Škola drugačijih sjećanja u istočnoj Bosni – gornjem Podrinju se realizuje u periodu od 26. do 30. jula 2018. godine, tako što okuplja učesnike i učesnice 26. jula u Sarajevu odakle kreće prema Goraždu gdje je baza Škole. Škola potom nekoliko dana provodi u Goraždu odakle se ide u obilaske lokaliteta uzduž gornjeg Podrinja, sve do povratka u Sarajevo 30. jula kada se završavaju aktivnosti Škole.
U sklopu ovog programa učesnici i učesnice će imat priliku posjetiti širu okolinu Foče, Goražda i Višegrada, poput Tjentišta, Miljevine, Jošanice, Rorova, različitih muzeja i drugih mjesta, te saznati više o neispričanim pričama iz ovoga kraja. Osim posjeta, biće organizovane i posebne projekcije filmova i tematske diskusije.

 

Kako se prijaviti?

Uslovi za prijavu učesnika i učesnica sa područja Bosne i Hercegovine:
• Dobrodošli su svi učesnici i učesnice rođeni/e od 1992. do 1999. godine, a koji/e će na dan početka Škole biti punoljetni/e (imati 18 i više godina).
• Ohrabruje se učešće oba pola, kao i ravnomjerna i ravnopravna zastupljenost učesnika/ca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, što će biti jedan od kriterija izbora učesnika/ca.
• Posebno se ohrabruje učešće učesnika/ca koji/e ranije nisu imali/e priliku učestvovati u programima koji se bave suočavanjem s prošlošću i tematikom ratnih zločina.
• Prijave se najkasnije zaključno sa 20. julom 2017. godine popunjavaju obrascem na ovom linku: OBRAZAC ZA PRIJAVU
• Obrazac sa linka je potrebno poslati na e-mail adresu prijave@yihr.org sa subjektom “Prijava za Školu Istočna Bosna”
• Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
• Nakon pohađanja Škole, od učesnika/ca se traži kratki osvrt kroz tekst, slike ili video koji će biti objavljeni na zvaničnim platformama YIHR-a BiH i forumZFD-a.

Najkasnije 20. jula će svi/e prijavljeni/e biti obaviješteni/e o ishodu prijave. Za selekciju učesnika i učesnica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore odgovorne su kancelarije Inicijative u tim zemljama.
Pored učešća na Školi, učesnici se pozivaju da u dijelu obrasca predviđenom za to, ispune polje koje se odnosi na pohađanje Festivala Mira u francuskom gradu Besansonu gdje bi, zajedno sa aktivistima iz CCFD-a prisustvovali festivalu i učestvovali u jednoj sesiji u kojoj bi podijelili svoja iskustva sa Škole. Troškove putovanja, smještaja i hrane u potpunosti pokriva CCFD. Festival Mira se održava od 2. do 5. avgusta, a više informacija možete dobiti na ovom linku: http://rendezvous2018.eu/en/about-us/about-the-rendezvous/

Više informacija:

Tokom trajanja programa je učesnicima i učesnicama osigurana hrana, osvježenje, smještaj i prijevoz.
Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona na broj 033 219 047 ili putem e-maila na zlatan@yihr.org.
Iskusite jedan drugačiji pristup izučavanju procesa suočavanja sa prošlošću kroz pogled i priču onih koji su zločine preživjeli ili onih koji sjećanje na zločin nose preko priča prenošenih sa generacije na generaciju. Propitujte ovakav pristup, istražujte i saznajte više o događajima iz bliže i dalje prošlosti koji danas oblikuju odnose u našem društvu.

Realizaciju Projekta Prepoznaj govor mržnje na društvenim mrežama i medijma je omogućio Civil Rights Defenders, a provodi se u partnerstvu sa mladim ljudima  koji su iskazali interes da prisustvuju treningu organiziranom od strane  Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BIH). Trening je organizovan  za mlade ljude sa područja sedam zajednica u Bosni i Hercegovini.  Obrazovne aktivnosti koje YIHR BIH provodi u partnerstvu sa drugim fondacijama, organizacijama i udruženjima za cilj imaju prije svega podizanje svijesti o bitnosti i značaju određenih tema. Kroz ovakav vid neformalnog  obrazovanja YIHR BIH radi na  izgradnji  kapaciteta mladih ljudi iz različitih oblasti uključujući stručnjake u rad sa mladim ljudima. 

Svjesni činjenice da je govor mržnje  u neposrednoj vezi sa porastom netolerancije i diskriminacije u jednom društvu, a igra i značajnu ulogu u eskalaciji nasilja i zločina iz mržnje, smatramo da je adekvatno definisanje govora mržnje neophodno je za njegovu pravnu regulaciju i sankcionisanje. Preporuke koje se odnose na govor mržnje idu u smjeru uspostave cjelovitog pravnog okvira koji bi se sastojao od odredbi građanskog, krivičnog i upravnog prava o govoru mržnje kako bi se omogućilo državnim i sudskim vlastima da usklade poštivanje slobode izražavanja s poštovanjem ljudskog dostojanstva i zaštite ugleda ili prava drugih.

Brojne definicije, zakonska reguliranost i sudska praksa, lociraju usmjerenost govora mržnje na rasu, seksualnu orijentaciju, religijsku pripadnost, negaciju zločina, afirmaciju totalitarnih doktrina, političku različitost i nacionalizam. Međutim, to nije slučaj sa bosanskohercegovačkim zakonodavstvom, budući da postojeća zakonska regulativa nudi ograničen broj osnova koji se odnose na vjeru, rasu, nacionalnost i etnicitet.  Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine pozdravlja i podržava prijedloge koji idu u smjeru proširivanja osnova koje su trenutno ograničene u krivičnom zakonodavstvu.

Bosna i Hercegovina, kao članica Vijeća Evrope, također treba što prije uskladiti krivične zakone s konvencijama, koje su sastavni dio Aneksa i Ustava BiH, posebno s Međunarodnom konvencijom o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine, te treba poštovati stavove Evropskog suda za ljudska prava u vezi s neadekvatnim regulisanjem i procesuiranjem govora mržnje i zločina iz mržnje, kao i Preporuku Vijeća Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Za potrebe realizacije ovog projekta uputili smo dopise pravosudnim institucijama u vezi sa brojem predmeta koji se odnose na procesuiranje govora iz mržnje.

U nastavku možete pročitati izvještaj koji je rezultat zajedničkog rada mladih ljudi sa područja sedam zajednica u Bosni i Hercegovini. Uvodni trening je pored prethodno navedenog za  cilj imao i edukaciju  mladih ljudi o važnosti razlikovanja slobode govora i govora mržnje.

Prepoznaj govor mržnje, report YIHR BIH CRD