2016. godina je izborna godina kada se na lokalnim izborima biraju vijećnici/ce i načelnici. Jedinice lokalne samouprave kroz svoja opštinska vijeća i skupštine opština donose odluke od velikog značaja za obični život građana i građanki koji pripadaju lokalnoj zajednicu, ali je nadzor i izvještavanje nad ovim procesom minimalan. Osim izvještavanja od strane samih jedinica lokalne samouprave o postignutim rezultatima u radu, ne postoji izvještavanje od strane nevladinih organizaciji niti medija o radu lokalne samouprave koji bi se prema njihovim rezultatima rada odnosili kritički i objektivno.

U 2016. godini javnost i mediji bi posebnu pažnju trebali obratiti na predizborne kampanje i predizborna obećanja, stoga je potrebno vršiti monitoring rada općinskih vijeća kako bi se ponudila kvalitetna i objektivna analiza rada istih.

Javnost generalno teško može da se uključi u pojedinačna zasjedanja, budući da je bez sistemskog i osmišljenog pristupa teško pratiti tačke koje općinska vijeća tretiraju. U brojnim slučajevima se ne ispunjavaju zahtjevi o pristupu informacijama, sjednice se ne najavljuju ili su najavljene par dana prije održavanja, nepoštujući zakonski osnov koji eksplicitno govori da svi potrebni materijali kao i dnevni red sjednica mora biti dostupan građanima i građankama sedam dana prije održavanja sjednice.

Aktivisti i aktivistice Inicijative mladih odlaze na sjednice Općinskihi vijeća u 4 općine na području Grada Sarajeva i u tri lokalne zajednice, uključujući jedinice lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Svoja zapažanja pišu u izvještajima koji se nalaze u prilogu.

Izvještaji sa sjednica će biti korišteni kako bi se pred izbore napravila detaljna analiza rada ovih općinskih vijeća sa posebnim fokusom na prisustvo i odsustvo predstavnika političkih partija na sjednicama, kršenje poslovnika o radu te vijećnička pitanja i inicijative.

Percepcija mladih, posebno onih uključenih u civilno društvo, često se postavlja u okvir djelovanja višihzakonodavnih tijela, zbog čega se ovaj segment donošenja odluka marginalizira. Potrebno je uključivanjemladih u procese monitoringa rada lokalne samouprave kako bi se analizirao i pratio rad lokalnesamouprave u procesima donošenja i implementacije strategije prema mladima. U nastavku se nalaze linkovi sa izvještajima na kojim su radili aktivisti_ce Inicijative mladih u proteklom periodu.

izvještaji sa sjednica Općinskog Vijeća Živinice

izvještaji sjednice Općinskog Vijeća Lukavac

izvještaji sa sjednica Skupštine Grada Biljeljina 

izvještaji  sa sjednica Općinskog Vijeća Centar ( Sarajevo )

izvještaji sa sjednica Općinskog Vijeća Novi Grad ( Sarajevo)

izvještaji sa sjednica Općinskog Vijeća Novo Sarajevo ( Sarajevo)

izvještaji sa sjednica Općinskog VIjeća Stari Grad ( Sarajevo)