K O N K U R S / N A T J E Č A J

za originalnu radiodramu

Produženi konkurs za radio dramu na temu antifašizma do 15. septembra

Inicijativa mladih za ljudska prava BiH i Dramski i dokumentarni program BH Radija 1

u sklopu projekta Antifa 2.0 i pod pokroviteljstvom Rockefeller Brothers Fund-a

raspisuju

K O N K U R S/NATJEČAJ

za originalnu radiodramu

na temu: Antifašizam

Osnovni uslovi Konkursa/Natječaja su:

Radiodrama može biti bilo kojeg roda ili žanra;

Radiodrama može biti napisana na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, na bilo kojem od dva pisma;

Radiodrama ne može prethodno biti objavljena, snimljena ili scenski postavljena – inscenirana;

Radiodramu je potrebno dostaviti u štampanoj (tri primjerka) i elektronskoj formi (doc ili pdf format na CD-u);

Radiodrama mora biti potpisana šifrom, a njeno razrješenje uz osnovne podatke o autoru dostavljeno u zatvorenoj koverti.

Radiodrame moraju imati najmanje 20 stranica teksta, odnosno 20.000 karaktera.

Radiodrame koje svojom porukom na bilo koji način podstiču nasilje, vjersku i nacionalnu netrpeljivost, kao i diskriminaciju po bilo kom osnovu, neće biti razmatrane kao potencijalni kandidati za nagradu.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju sve građanke i svi građani Bosne i Hercegovine.

Izbor najbolje radiodrame izvršit će stručni žiri/ocjenjivački sud koji će imenovati Dramski i dokumentarni program BH Radija 1 i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH. Stručni žiri će dodijeliti dvije nagrade u koje je uključeno pravo snimanja i emitovanja djela:

I nagrada 1000 KM

II nagrada 700 KM

Prijavom na ovaj Konkurs/Natječaj autori i autorice ustupaju puna autorska prava Dramskom i dokumentarnom programu BH Radija 1 za snimanje i emitovanje djela u okviru programske šeme BH Radija 1, kao i Inicijativi mladih za ljudska prava BiH na korištenje u skladu sa njihovim potrebama.

Zbog velikog interesovanja, odlučeno je da je Konkurs otvoren do 15. septembra 2020. godine. Rezultati konkursa bit će objavljeni 30. septembra 2020. godine.

Radove slati na adresu:

Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku: „Za Konkurs/Natječaj za najbolju radiodramu“.

Za dodatna pitanja pišite na mail: antifa2.0@yihr.org