Mapiranje genocida u Srebrenici

Projekt “Srebrenica-mapiranje genocida” predstavlja novi žanr, dokumentarnu animaciju, koja kroz 17 mapa predstavlja dokaze (tekstovi, fajlovi, crteži, fotografije, video) o genocidu u Srebrenici. Digitalne mape, ukupnog trajanja 220 minuta, predstavljaju hronologiju izvedbenog dijela genocida u Srebrenici, odnosno period od 6. do 19. Jula 1995.

Proces genocida predstavlja niz događaja koji se odvijaju prema određenom obrascu za koji se može uočiti da ima svoje faze, i kog odlikuje izvjesna i njemu svojstvena ‘unutrašnja logika’. Proces genocida ima svoj početak, strukturiran tok i svoj kraj. Kao prvo, mora da se definiše ciljna grupa (žrtve se obično biraju isključivo na osnovu toga što pripadaju nekoj grupi ili kategoriji), koja je određena kao meta progona ili uništenja. Kao drugo, mora da se izvrši eksproprijacija imovine pripadnika te grupe; kao treće, oni moraju da budu koncentrisani na jednom mjestu; kao četvrto, moraju da budu deportovani; i na kraju, značajan broj njih mora da bude ubijen. Iako u stvarnosti ove faze mogu vrlo brzo da se odvijaju jedna za drugom, u zavisnosti od okolnosti, uočeno je da prve faze procesa progona mogu da se odvijaju sasvim javno, dok su kasnije faze u najvećem broju slučajeva, obavijene velom tajnosti.

 

Projekat “Mapiranje genocida u Srebrenici” je podržan od strane Civil Rights Defenders (CRD), National Endowment for Democracy (NED) i Ambasade SAD u BiH a nosioc implementacije projekta je Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH.

Projekat se sastoji od 17 animiranih mapa. U studijama u kojima se izučavao genocid, ispostavilo se da svaki genocid koji je izučavan, ima iste faze po kojima se odvija. Na taj način, ovaj projekat je po metodologiji činjenica iz dokumenata institucija koje su se bavile genocidom u Srebrenici složen po fazama kako se odvijao. Svaka mapa ima svoje ključne tačke u kojima se nalaze dokazi (tekst fajlovi, crteži, fotografije, video).

Projekat je rađen godinu dana uz prethodno opsežno istraživanje dostupnih dokumenata, svjedočanstava, studija, knjiga, filmova, fotografija.