Kurikulum “Medijsko pravo i sloboda izražavanja” – Trening medijske pismenosti

Kurikulum "Medijsko pravo i sloboda izražavanja" - Trening medijske pismenosti

 

 

 

 

 

 

 

Medijsko pravo i sloboda izražavanja

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM

 

 

 

 

AUTORI

 

 

Tahir Herenda, MA iur, LLM Harun Išerić, MA iur.

Nasir Muftić, LLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, septembar 2020. godine

 

1.  Uvod

Cjelina medijskog prava i slobode izražavanja je sačinjena od problematike koja je vrlo srodna i isprepletena. Medijsko pravo je disciplina posvećena pravnom i institucionalnom okviru djelovanja medija. To uključuje pitanje slobode izražavanja ali i mnoga druga pitanja kao što su: transparentnost vlasništva nad medijima, finansiranje medija, pristup informacijama, govor mržnje, kleveta, lažne vijesti i tako dalje. Sloboda izražavanja, sa druge strane, čini osnovno pravo koje štiti medije u demokratskom društvu. To je najznačajnije pravo kojeg uživaju mediji vršeći svoju funkciju „čuvara javnosti“ (public watchdog). Zbog toga, mehaničko razdvajanje ove dvije teme ne bi bilo ispravno jer bi se izgubio osjećaj za cjelinu koju one čine.

 

 

2.  Metodologija

Metodologija koja će biti korištena prilikom implementacije ovih modula se bazira na kombinaciji teorijskog i praktičnog uklona. Oba modula će započeti sa kraćim teorijskim uvodima u okviru kojih će polaznici biti upoznati sa osnovnim pojmovnim i logičkim aparatom koji je značajan za medijsko pravo i slobodu izražavanja. Nakon toga, pažnja će biti posvećena analizi problema sa kojima se novinari i osobe koje djeluju u svijetu medija, susreću u praksi. Konkretno, polaznicima će biti prezentirano, a potom zajedno sa njima analizirano, nekoliko novinskih tekstova ili drugih novinskih materijala zbog kojih su se vodili sudskih postupci i koji su pravosnažno okončani. Smisao ovih vježbi će biti prepoznavanje ranije usvojenog teorijskog aparata u konkretnim situacijama koje su prisutne u našem društvu.

Ovakva metodologija sa naglašenim praktičnim uklonom je izabrana usljed specifičnosti struke kojoj polaznici seminara pripadaju te potreba koje će imati u svom profesionalnom djelovanju (preciznije rečeno: istraživačkom novinarstvu). Cilj koji bi kurikulum trebao ispuniti je osposobljavanje za prepoznavanje pravnih standarda u konkretnim profesionalnim situacijama koje medijski djelatnici mogu imati, te stjecanje znanja i orijentacije za razlikovanje između onoga što pravo štiti ili ne štiti.

Kako će u nastavku biti prezentirano, kurikulum obuhvata dva modula. U prvom modulu će fokus biti na predstavljanje pravnog okvira unutar kojeg funkcioniše medijsko pravo, dok u drugom ostvarivanje slobode govore u različitim i aktuelnim situacijama, a posebno bitnim za novinara koji se bavi istraživačkim novinarstvom.

 

 

3.  Modul I – medijsko pravo: zakonodavstvo, praksa i institucije

Ovaj modul će predstaviti institucionalni i pravni okviru u kojem djeluju mediji u BiH. Na ovom mjestu, polaznici će biti upoznati sa osnovnim pravima i obavezama medija u BiH, kao i sa izazovima i nedostacima koji naš sistem ima. Ovaj modul će obuhvatiti upoznavanje sa relevantnim zakonodavstvom te institucionalnim okvirom koji ga provodi.

 

Radi se o sljedećem zakonodavstvu: 1) o kleveti, 2) o obligacionim odnosima (u kontekstu naknade nematerijalne štete usljed klevete), 3) o slobodi pristupa informacijama, 4) o krivičnom postupku, 5) krivično zakonodavstvo, 6) o zviždačima, 7) o zaštiti ličnih podataka i 8) o komunikacijama.

Institucionalni okvir čine institucije pravosuđa (sudovi, tužilaštva te Ustavni sud BiH), organi uprave, Ombudsmen za ljudska prava, regulatorno tijelo kao što je Regulatorna agencija za telekomunikacije te samoregulatorno tijelo – Vijeće za štampu BiH.

Nakon Modula I, polaznici će biti osposobljeni za razmatranja i shvatanje problemskih slučajeva iz Modula II.

 

 

4.   Modul II – sloboda govora u praksi nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava

U okviru drugog modela, pažnja će biti posvećena izabranim oblastima medijskog prava, a koje su istovremeno sastavni dio slobode izražavanja. Radi se o sljedećim oblastima: 1) kleveta, 2) pristup informacijama, 3) otkrivanje različitih vrsta tajni, 4) sloboda izražavanja vs. pravo na privatnost (posebno korištenje informacija dostupnih na profilima društvenih mreža, uključujućim i fotografije), 5) zaštita novinarskih izvora i 6) zaštita zviždača.

Ovaj modul će biti realizovan na osnovu studija slučaja (po jedan za svaku cjelinu). Polaznici će kroz interaktivnu nastavu i izučavanje stvarnih predmeta koji su vođeni pred nacionalnim i međunarodnim sudovima (prvenstveno Evropskim sudom za ljudska prava) zbog novinarskih tekstova i novinarskih radnji, lakše i kvalitetnije savladati ovu materiju.

 

 

5.  Ishodi učenja

Imajući u vidu profesionalni background polaznika edukacije, te sadržaje predviđene u dva gore elaborirana modula predavanja bi trebala da omoguće polaznicima:

  • Prepoznavanje osnovnih pojmova vezanih za one oblasti medijskog prava i slobode izražavanja definisanih modulima I i II;
  • Osnovno poznavanje pozitivnopravnih propisa koji regulišu te oblasti u zakonodavstvu BiH i entiteta;
  • Razumijevanje slobode izražavanja i medijskog prava od strane domaćih i međunarodnih sudova i
  • Osnovne dedukcije o ograničenjima slobode izražavanja novinara koje proizlaze iz dvije prethodne