Moj Osvrt na moot court – Sead Halilović 

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH organizovala je Moot court – simulaciju suđenja iz oblasti medijskog prava u Mostaru u periodu 20-23.07.2022. na koju sam se prijavio zbog širine mogućnosti koju nudi, te akademske i profesionalne razmjene mišljenja sa velikim broj pravnih stručnjaka sa kojima sam imao priliku i čast da se upoznam. Kao osoba koja je u dosadašnjem profesionalnom razvoju učestvovala u različitim vannastavnim obrazovnim aktivnostima, mogu sa sigurnošću potvrditi da se školovanje mladih pravnika ne postiže samo kroz koncept ex catedra predavanja, jer je pored savladavanja teoretskih osnova iz svih oblasti prava de lege lata, tokom studiranja neophodno sticati dodatna znanja i vještine kroz učešće u pravnim klinikama, moot court takmičenjima i stručnim praksama, koje studentima daju uvid u praktičnu primjenu prava de lege ferenda, te kojom stiču dragocjene vještine i rade na afirmaciji značaja obrazovanja na one teme koje nisu dovoljno zastupljene u klasičnom akademskom kurikulumu i nastavi pravnih fakulteta. Ako pravnici treba da budu nosioci promjena u društvu, onda stvaranje i oblikovanje takvih kadrova koji će svojim znanjem i vještinama doprinositi razvoju pravosuđa, javne uprave i drugim segmentima društvenog života, onom što bismo laički nazvali boljitak zajednice, nije moguće bez ovakvih programa koje provodi Inicijativa mladih za ljudska prava, te svi relevantni akteri trebaju nastaviti pružati bezrezervnu podršku njihovoj realizaciji i ubuduće.“